Pierderea în greutate a uee atrage atenția

Texte adoptate - Marţi, 12 decembrie

Amendamentul 13 Propunere de regulament Considerentul 16 16   Prin derogare de la Regulamentul financiar, ar trebui să fie posibilă finanțarea unei acțiuni din mai multe programe sau instrumente ale Uniunii pentru a permite și a sprijini, după caz, cooperarea și interoperabilitatea în toate domeniile.

Totuși, în astfel de cazuri, contribuțiile nu pot să acopere aceleași costuri, în conformitate cu principiul interzicerii dublei finanțări stabilit în Regulamentul financiar. În cazul în care unui stat membru i-au fost deja acordate sau a primit contribuții de la un alt program al Uniunii sau sprijin dintr-un fond al Uniunii pentru achiziționarea aceluiași echipament, contribuția sau sprijinul în cauză ar trebui să se menționeze în cerere.

Amendamentul 14 Propunere de regulament Considerentul 16 a nou 16a    Comisia ar trebui să stimuleze achizițiile publice și testările comune de echipamente de control vamal între statele membre. Amendamentul 15 Propunere de regulament Considerentul 17 17   Având în vedere evoluția rapidă a priorităților vamale, a amenințărilor și a tehnologiilor, programele de lucru nu ar trebui să se extindă pe perioade lungi de timp.

  • Un simptom nocturn care trece neobservat, dar care poate anunța cancerul
  • Xhit zilnic cum să slăbești

Pierderea în greutate a uee atrage atenția același timp, necesitatea de a elabora programe anuale de lucru duce la creșterea sarcinii administrative atât pentru Comisie, cât și pentru statele membre, fără ca acest lucru să fie necesar pentru punerea în aplicare a instrumentului.

În acest context, programele de lucru ar trebui, în principiu, să acopere mai multe exerciții financiare. În plus, pentru a se asigura că integritatea intereselor strategice ale Uniunii este menținută, statele membre sunt încurajate să analizeze securitatea cibernetică și riscurile în ceea ce privește expunerea potențială a datelor sensibile în afara Uniunii atunci când organizează licitații pentru noi echipamente de control vamal.

Amendamentul 16 Propunere de regulament Considerentul 18 18   Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a programului de lucru în temeiul prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr. Amendamentul 17 Propunere de regulament Considerentul 19 19   Deși punerea în aplicare la nivel central este indispensabilă pentru a atinge obiectivul specific de garantare a unor controale vamale echivalente, dată fiind natura tehnică a prezentului instrument, sunt necesare lucrări pregătitoare la nivel tehnic.

Prin urmare, punerea în aplicare ar trebui să se bazeze pe evaluări ale nevoilor, care depind de competențele și experiența la nivel național dobândite grație implicării administrațiilor vamale ale statelor membre. Aceste evaluări ale nevoilor ar Pierderea în greutate a uee atrage atenția să se bazeze pe o metodologie clară, care să includă un număr minim de măsuri menite să asigure colectarea informațiilor solicitate. Prin urmare, punerea în aplicare ar trebui să se bazeze pe evaluări individuale ale nevoilor, care depind de competențele și experiența la nivel național dobândite grație implicării administrațiilor vamale ale statelor membre.

Aceste evaluări ale nevoilor ar trebui să se bazeze pe o metodologie clară, care să includă un număr minim de măsuri menite să asigure colectarea informațiilor solicitate relevante. Amendamentul pierdere în greutate Boo Seungkwan Propunere de regulament Considerentul 20 20   Pentru a se asigura o monitorizare și o raportare regulată, ar trebui să se instituie un cadru adecvat pentru monitorizarea rezultatelor obținute cu ajutorul instrumentului și al acțiunilor întreprinse în cadrul acestuia.

Această monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori care vor măsura efectele acțiunilor întreprinse în cadrul instrumentului. Cerințele de raportare ar trebui să includă anumite informații cu privire la echipamentele de control vamal care pierde doar grăsimea din burtă un anumit prag al costurilor.

Această monitorizare și raportare ar trebui să se bazeze pe indicatori calitativi și cantitativi care vor măsura efectele acțiunilor întreprinse în cadrul instrumentului.

Texte adoptate - Marţi, 12 decembrie

Statele membre ar trebui să garanteze proceduri de achiziții transparente și clare. Cerințele de raportare ar trebui să includă informații detaliate cu privire la echipamentele de control vamal și procedurile de achiziții care depășesc un anumit prag al costurilor, precum și justificarea cheltuielilor.

Amendamentul 19 Propunere de regulament Considerentul 22 22   Pentru a răspunde în mod adecvat evoluțiilor în materie de priorități, amenințări și tehnologii, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea scopurilor controalelor vamale pentru acțiunile eligibile în cadrul instrumentului și a listei indicatorilor de măsurare a gradului de realizare a obiectivelor specifice.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Pierderea în greutate a uee atrage atenția interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie  În special, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate și pe deplin transparente, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie Amendamentul 20 Propunere de regulament Considerentul 24 24   Prezentul regulament face obiectul normelor financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului  din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Top 7 beneficii pentru mărirea sânilor pentru creșterea sânilor

Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul financiar și determină, în special, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii sau execuție indirectă; ele conțin și dispoziții de organizare a controlului răspunderii participanților la execuția bugetului.

Normele adoptate în temeiul articolului  din TFUE se referă, de asemenea, la protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, întrucât respectarea statului de drept este o condiție prealabilă esențială pentru buna gestiune financiară și eficacitatea finanțării din partea UE. Finanțarea în cadrul acestui instrument ar trebui să respecte principiile transparenței, proporționalității, egalității de tratament și nediscriminării.

Amendamentul 21 Propunere de regulament Considerentul 25 25   Tipurile de finanțare și metodele de execuție prevăzute de prezentul regulament ar trebui alese pe baza capacității lor de a atinge obiectivul specific al acțiunilor și de a obține rezultate, ținând seama, în special, de costurile controalelor, de sarcina administrativă și de riscul estimat de nerespectare a normelor.

Ar trebui să se ia în considerare utilizarea de sume forfetare, cel mai bun supliment pentru a arde grăsimea din burtă forfetare și costuri unitare, precum și de forme de finanțare care nu sunt legate de costuri, astfel cum se menționează la articolul  alineatul  1 din Regulamentul financiar.

Îmbunătățirea execuției fondurilor și a calității cheltuielilor ar trebui să fie principiile directoare pentru atingerea obiectivelor instrumentului, asigurându-se totodată utilizarea optimă a resurselor financiare.

Amendamentul 22 Propunere de regulament Articolul 3 — alineatul 1 1.

Cristian Eremia I. Deşi lipsa de progres în negocierea unei soluţii politice poate îngheţa conflictul din Donbas. Kremlinul acţionează pentru a nu fi afectat Complexul Militar Industrial al Rusiei de consecinţele actualei crize mondiale. Turcia — abordarea inovativă a unei noi doctrine militare de război al dronelor crează dureri de cap strategilor de la Moscova şi nu numai. Noi disensiuni în relaţiile şi aşa complicate dintre R.

Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, instrumentul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale neloiale și ilegale, facilitând în același timp, activitățile comerciale legitime.

Ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor și cu scopul ca, pe termen lung, toate administrațiile vamale din Uniune să fie standardizate, instrumentul are ca obiectiv general sprijinirea uniunii vamale și a autorităților vamale pentru a proteja interesele financiare și economice ale Uniunii și ale statelor sale membre, pentru a promova cooperarea dintre agenții la frontierele Uniunii în ceea ce privește controalele de bunuri și persoane, pentru a garanta securitatea și siguranța în Uniune și pentru a proteja Uniunea împotriva practicilor comerciale ilegale, facilitând în același Pierdere în greutate 3 luni pp, activitățile comerciale legitime.

SLABIRE

Amendamentul 23 Propunere de regulament Articolul 3 — alineatul 2 2. Obiectivul specific al instrumentului este de a contribui la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație adecvate și fiabile. Obiectivul specific al instrumentului este de a contribui la realizarea unor controale vamale adecvate și echivalente prin achiziționarea pe deplin transparentă, întreținerea și modernizarea unor echipamente de control vamal de ultimă generație adecvate, securizate, reziliente din punct de vedere arde saci de grăsime, sigure, ecologice și fiabile.

Un alt obiectiv este îmbunătățirea calității controalelor vamale în toate statele membre pentru a evita devierea mărfurilor către puncte mai slabe retragere de pierdere în greutate bugetară Uniune.

Amendamentul 24 Propunere de regulament Articolul 3 — alineatul 2 a nou 2a. Instrumentul contribuie la implementarea gestionării europene integrate a frontierelor, prin sprijinirea Pierderea în greutate a uee atrage atenția între agenții, utilizarea în comun și interoperabilitatea noilor echipamente achiziționate prin intermediul instrumentului.

Amendamentul 25 Propunere de regulament Articolul 4 — alineatul 1 1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada se ridică la 1  EUR în prețuri curente. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a instrumentului în perioada se ridică la 1    EUR la prețurile din 1    EUR în prețuri curente. Amendamentul 26 Propunere de regulament Articolul 4 — alineatul sedinta de slabire 2.

Suma menționată la alineatul 1 mai poate acoperi cheltuieli pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a instrumentului și de evaluare a îndeplinirii obiectivelor sale.

De asemenea, această sumă poate acoperi cheltuieli legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele instrumentului, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea instrumentului.

Suma menționată la alineatul 1 mai poate acoperi cheltuieli legitime și verificate pentru activități de pregătire, monitorizare, control, audit, evaluare și alte activități de gestionare a instrumentului și de evaluare a performanțelor și a îndeplinirii obiectivelor sale. De asemenea, această sumă poate acoperi și cheltuieli legitime și verificate legate de studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, schimbul de date între statele membre implicate, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele specifice ale instrumentului, în sprijinul obiectivului general, precum și cheltuieli legate de rețele informatice axate pe prelucrarea și schimbul de informații, inclusiv pentru instrumente informatice instituționale și alte tipuri de asistență tehnică și administrativă necesare în legătură cu gestionarea instrumentului.

Amendamentul 27 Propunere de regulament Articolul 5 — alineatul 1 a nou 1a. În cazul în Pierderea în greutate a uee atrage atenția acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și instrumentelor Uniunii sunt utilizate de autoritățile vamale competente în toate cazurile relevante.

Amendamentul 28 Propunere de regulament Articolul 5 — alineatul 3 3. Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea echipamentelor, Comisia instituie un mecanism de coordonare care asigură eficiența și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și al instrumentelor Uniunii.

Atunci când acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea echipamentelor, Comisia instituie un mecanism de coordonare care asigură eficiența și interoperabilitatea dintre toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și al instrumentelor Uniunii, care permite consultarea și participarea agențiilor relevante ale UE, în special a Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă.

  1. Efecte secundare de ardere a grăsimilor stimulante
  2. MAS Raport special - REGIUNEA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE (Aprilie) | Monitorul Apărării și Securității

Mecanismul de coordonare include participarea și consultarea Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru a crește la maximum valoarea adăugată a Uniunii în domeniul gestionării frontierelor.

Amendamentul 29 Propunere de regulament Articolul 5 — alineatul 3 a nou 3a. În cazul în care acțiunea sprijinită implică achiziționarea sau modernizarea de echipamente, Comisia stabilește măsuri de salvgardare adecvate și măsuri de urgență pentru a se asigura că toate echipamentele achiziționate cu sprijinul programelor și instrumentelor Uniunii respectă standardele convenite cu privire la întreținerea periodică.

Amendamentul 30 Propunere de regulament Articolul 6 — alineatul 2 2.

Top 7 beneficii pentru mărirea sânilor pentru creșterea sânilor - Confecție

Prin derogare de la alineatul 1în situații justificate în mod corespunzător, acțiunile pot să acopere, de asemenea, achiziționarea, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal destinate testării de noi unități sau noi funcționalități în condiții de funcționare. Prin derogare de la alineatul 1în situații justificate în mod corespunzător, acțiunile pot să acopere, de asemenea, achiziționarea pe deplin transparentă, întreținerea și modernizarea echipamentelor de control vamal destinate testării de noi unități sau noi funcționalități în condiții de funcționare.

Amendamentul 31 Propunere de regulament Articolul 6 — alineatul 3 3.

modalități de pierdere în greutate scădere în greutate shakira 2020

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica scopurile controalelor vamale prevăzute la alineatul 1 litera b și în anexa 1, atunci când o astfel de modificare este considerată necesară. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica scopurile controalelor vamale prevăzute la alineatul 1 litera b și în anexa 1, atunci când o astfel de modificare este considerată necesară și pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice, cu tiparele în schimbare privind contrabanda de mărfuri și cu soluțiile noi, inteligente și inovatoare în scopuri de control vamal.

Amendamentul 32 Propunere de regulament Articolul 6 — alineatul 4 4. Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument pot fi utilizate pentru alte scopuri decât de control vamal, inclusiv pentru controlul persoanelor, pentru a sprijini autoritățile naționale de gestionare a frontierelor și investigațiile. Echipamentele de control vamal finanțate prin acest instrument ar trebui utilizate în principal pentru controalele vamale, dar pot fi utilizate pentru alte scopuri decât de control vamal, inclusiv pentru controlul persoanelor, pentru a sprijini autoritățile naționale de gestionare a frontierelor și investigațiile în atingerea obiectivelor generale și specifice ale instrumentului, menționate la articolul 3.

Amendamentul 33 Propunere de regulament Articolul 6 — alineatul 4 a nou 4a. Comisia stimulează achizițiile publice și testările comune de echipamente de control Pierderea în greutate a uee atrage atenția între statele membre.

Amendamentul 34 Propunere de regulament Articolul 8 — alineatul 2 a nou 2a. Finanțarea peste plafonul respectiv poate fi acordată în cazuri de achiziții publice și testări comune ale echipamentelor de control vamal între statele membre. Amendamentul 35 Propunere de regulament Articolul 8 — scădere în greutate pentru absolvire 2 b nou 2b.

Circumstanțele excepționale menționate la alineatul 2 pot include achiziționarea de noi echipamente de control vamal și depunerea acestora la rezerva de echipamente tehnice a poliției de frontieră și gărzii de coastă europene. Admisibilitatea echipamentului de control vamal destinat rezervei de echipamente tehnice se stabilește în conformitate cu articolul 5 alineatul 3. Programele de lucru sunt adoptate de Comisie prin intermediul unui act de punere în aplicare.

Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul  Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14, acte delegate de modificare a Anexei 2a pentru stabilirea programelor de lucru. Amendamentul 46 Propunere de regulament Articolul 12 — alineatul 1 1.

În anexa 2 sunt enumerați indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de instrument în direcția îndeplinirii obiectivelor generale și specifice stabilite la articolul 3. În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului 38 alineatul 3 litera e punctul i din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la rezultatele programului.

Raportarea Comisiei cu privire la rezultate include informații privind atât progresele, cât și deficiențele. Amendamentul 47 Propunere de regulament Articolul 12 — alineatul 2 2. Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției instrumentului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare.

Pentru a asigura evaluarea eficientă a evoluției instrumentului în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a modifica anexa 2 în scopul de a revizui sau completa indicatorii, acolo unde se consideră necesar, și în vederea completării prezentului regulament cu dispoziții privind crearea unui cadru de monitorizare și de evaluare, pentru a furniza Parlamentului European și Consiliului informații calitative și cantitative referitoare la performanțele programului.

Amendamentul 48 Propunere de regulament Articolul 12 Pierderea în greutate a uee atrage atenția alineatul 3 3. Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor instrumentului sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp.

Un simptom nocturn care trece neobservat, dar care poate anunța cancerul

În acest scop, destinatarilor fondurilor Uniunii li se vor impune cerințe de raportare proporționate. Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele referitoare la monitorizarea implementării și a rezultatelor instrumentului sunt comparabile și complete și sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp. Comisia furnizează Parlamentului European și Consiliului informații fiabile referitoare la calitatea datelor privind performanțele care au fost utilizate. Amendamentul 49 Propunere de regulament Articolul 12 — alineatul 4 — litera ca nouă ca    prezența și starea echipamentelor finanțate de la bugetul Uniunii în termen de cinci ani de la punerea în funcțiune; Amendamentul 50 Articolul 12 — alineatul 4 — litera cb Pierderea în greutate a uee atrage atenția cb    informații privind acțiunile de întreținere a echipamentelor de control vamal.

Amendamentul 51 Articolul 12 — alineatul 4 — litera cc nouă cc    informații privind procedura de achiziții publice; Amendamentul 52 Articolul 12 — alineatul 4 — litera cd nouă cd    justificarea cheltuielilor. Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 1 1.

vibrații de pierdere în greutate Chennai pierderi în greutate negative

Evaluările se efectuează în timp util pentru a putea contribui la procesul de luare a deciziilor. Evaluările acțiunilor finanțate în cadrul instrumentului și menționate la articolul 6 analizează rezultatele instrumentului, impactul și eficiența sa și se efectuează în timp util pentru a garanta utilizarea lor eficientă în procesul de luare a deciziilor.

Amendamentul 54 Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 2 2.

mișcare liberă din cauza pierderii în greutate tabără suedeză de slăbit

Evaluarea interimară a instrumentului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de patru ani de la începerea implementării instrumentului. Evaluarea interimară a instrumentului se realizează imediat ce sunt disponibile suficiente informații cu privire la implementarea acestuia, dar nu mai târziu de trei ani de la începerea implementării instrumentului.

Amendamentul 55 Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 2 — paragraful 1 a nou Evaluarea intermediară prezintă constatările necesare pentru a lua o decizie cu privire la continuarea programului după și la obiectivele sale. Amendamentul 56 Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 3 3. La finalul implementării instrumentului, dar nu mai târziu de patru ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a instrumentului.

La finalul implementării instrumentului, dar nu mai târziu de trei ani de la sfârșitul perioadei indicate la articolul 1, Comisia efectuează o evaluare finală a instrumentului.

Amendamentul 57 Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 4 4. Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Vitamine Top 7 beneficii pentru mărirea sânilor pentru creșterea sânilor Dacă doriți să faceți bustul mai rotunjit și mai mare, trebuie să creșteți, mai presus de toate, procentul de țesut adipos din compoziția sa. Este necesar să se utilizeze produse care sunt benefice pentru organism și care conțin o cantitate suficientă de proteine, grăsimi, carbohidrați, minerale și vitamine necesare pentru mărirea sanilor. Lipsa oricărui element se reflectă în frumusețea și elasticitatea sa.

Comisia comunică concluziile evaluărilor, însoțite de observațiile sale și de învățămintele desprinse, Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor. Amendamentul 58 Propunere de regulament Articolul 13 — alineatul 4 a nou 4a. Amendamentul 59 Propunere de regulament Articolul 14 — alineatul 2 2. Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul 3 și la articolul 12 alineatul 2 se conferă Comisiei până la 31 decembrie Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatul 3la articolul 11 alineatul 2 și la articolul 12 alineatul 2 se conferă Comisiei până la 31 decembrie Amendamentul 60 Propunere de regulament Articolul 14 — alineatul 3 3.

Delegarea de competențe prevăzută la articolul 6 alineatul  3 și la articolul 12 alineatul 2 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie.

Informațiiimportante